Didim Trafik Kazası Avukatı; trafik kazasından kaynaklanan davalara bakan avukattır. Trafik Kazası Tazminatı davaları son derece hassas olup bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır. MAS Hukuk ve Danışmanlık ofisinde, Didim Trafik Kazası Avukatı olarak faaliyetlerimiz uzman ekibimizce yürütülmektedir. Her yıl trafiğe çıkan araç sayısındaki artış ile beraber trafik kazalarında da ciddi oranlarda artış yaşanmaktadır. Trafik kazaları nedeniyle; malvarlığında, kazazedenin kendisinde veya yakınları nezdinde maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir. Oluşan bu zarar da bir tazminat talebinin doğmasına neden olmaktadır.

Trafik kazaları sonucu meydana gelen zararlar;

 • Araç sürücüsünden
 • Araç sahibinden
 • Araç işleteninden
 • Sigorta şirketinden
 • Güvence hesabından

talep edilebilir. Trafik kazaları sonucu meydana gelen kayıp ve zararların eksiksiz bir şekilde tazmin ve telafisi için zararın, kayıpların ve sorumlularının doğru bir şekilde tespiti ve ayrıca dava ve takibin kusur oranıyla birlikte tazmin kabiliyeti en yüksek sorumlulara yöneltilmesi gerekmektedir. Bu da bilgi, tecrübe ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir Trafik Kazası Avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır.

Bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir Trafik Kazası Avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır. Trafik Kazası Tazminatı davaları son derece hassas olup bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir Trafik Kazası Avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır.

Trafik kazaları sonucunda, kazaya karışan araçlar ve aracın çarptığı cismani şeyler hasar görebilmektedir. Daha da kötüsü araç içindeki sürücü ve yolcular ile araç dışındaki yayalar ve diğer kişiler yaralanabilmekte, hatta can kayıpları yaşanabilmektedir. Kaza sonucu araçta ve diğer malvarlığı değerlerinde meydana gelen zararın tazmini için maddi tazminat, yaralanma ve can kayıplarında ise hem maddi hem de manevi tazminat davaları açılabilmektedir.

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, en az bir motorlu aracın olduğu bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile araç, ev, arazi, taşınır mal gibi malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı açılan hukuk davası türüdür. Trafik Kazası Tazminatı, uygulamada hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davasının hukuki dayanağı, borçlar kanunu 49. vd maddelerinde düzenlenen haksız fiil sorumluluğudur. Buna bağlı olarak, zamanaşımı, mahkemenin yetkisi ve görevi, tazminatın miktarı gibi hususlar incelenmelidir.

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası 2 başlık altında toplamak mümkündür.

 • Kişinin yaralanması ve ölümüme bağlı maddi ve manevi tazminat talepleri
 • Araçtaki ve kaza sonucu hasar gören diğer malvarlığı değerlerindeki zarardan kaynaklı maddi tazminat talepleri

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazalarında ceza sorumluluğu kazaya ve zarara neden olan kişiye, kural olarak sürücüye ait olmakla birlikte aracın sahibi, işleteni ve sigorta şirketi de sürücü ile birlikte tazminat sorumlusu olabilmektedir. Yani trafik kazalarında araç sürücüsüne, işletenine, sahibine ve sigorta şirketine, duruma göre bunlardan birine, birkaçına ya da tamamına tazminat davası açılabilir.

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası haksız fiil sorumlularına karşı açılır. Ancak, hukuken trafik kazalarında haksız fiili bizzat işleyenler dışında da tazminat sorumluları vardır. Trafik kazası avukatı aşağıdaki sorumlulardan biri veya bir kaçından tahsilde tekerrür olmamak şartıyla tazminat talep edebilir.

Trafik kazası neticesinde ölüm, yaralama veya herhangi bir malvarlığı zararı meydana gelmesi halinde aşağıdaki kişilere maddi ve manevi tazminat davası açılabilir;

 • Aracın Sürücüsü: Trafik kazasında kusurlu olan araç sürücüsüne tazminat davası açılabilir (BK md.49).
 • Aracın Sahibi: Aracın sahibi (Ruhsat kimin üzerineyse) kural olarak aracın işleteni olarak kabul edildiğinden trafik kazası nedeniyle tazminat davası açılabilir. (2918 sayılı KTK md.85/1).
 • Aracın İşleteni: Trafik kazasına karışan aracın işleteni de oluşan her türlü zarardan sorumlu olduğundan işletene de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. (2918 sayılı KTK md.85/1)
 • Sigorta Şirketi: Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) veya poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralama veya diğer zararlardan sorumludur. (KTK md.91)
 • Güvence Hesabı: Güvence hesabında kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Trafik kazalarında kazaya karışan araçlarda oluşan ve ölüm ya da yaralanma sonucu meydana gelen zararlar maddi tazminatın konusunu oluşturmaktadır. Bunların yanında ölüm halinde ölenin yakınları, yaralanmalarda ise yaralanan kişiler manevi tazminat talep edebilirler. Ölüm hâlinde maddi tazminat olarak özellikle cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar talep edilebilir. Yaralanmalarda ise özellikle tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar maddi tazminatın konusunu oluşturmaktadır.

Tazminatların nasıl hesaplanacağı Kanunda şu şekilde tespit edilmiştir;

 • Değer Kaybı Tazminatı, aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,
 • Sürekli Sakatlık Tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, hesaplanır.

Bunların yanında ölüm halinde ölenin yakınları, yaralanmalarda ise yaralanan kişiler manevi tazminat talep edebilirler. Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

Trafik kazası nedeniyle; yaralanma veya sakat kalma (maluliyet) halinde, kısa süreli veya ömür boyu kişilerin çalışamaması ya da çalışamayacak olmalarına bağlı zararlar doğmaktadır. Yine bu süreçteki tedavi masrafları da diğer zararlar doğmaktadır. Fiili olarak bir işte çalışamamaktan veya iş gücü kaybına uğramaktan veya ekonomik geleceğin sarsılmasından ve kazanç kaybından kaynaklanan zarar ile tedavi giderleri maddi tazminat olarak talep edilebilmektedir. Trafik Kazası Avukatı aşağıdaki tazminatları talep edebilir.

Ölümlü trafik kazası tazminat davası, maddi ve manevi tazminat davasının bir türüdür.

Ölümlü trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında tazminat sorumlularından aşağıdaki zararlar talep edilebilir (BK 53.madde);

 • Manevi Tazminat: Ölenin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler, nişanlı) ölüm neticesinde duydukları elem, acı ve ızdırap duyguları nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Trafik kazasında ölen kişinin anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı veya destek verdiği herhangi bir kişi kaza nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, ölenin hayat boyu desteğinden mahrum kalan kişilerin açtığı bir maddi tazminat davası türüdür.
 • Cenaze ve Defin gideri
 • Ölüm öncesi tedavi giderleri
 • Aracın uğradığı maddi zarar

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası, maddi ve manevi tazminat davasının bir türüdür. Öncelikle yaralanan kişinin yakınları hiçbir şekilde maddi tazminat talebinde bulunamazlar. Ancak, yaralanan kişi ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybına maruz kalmışsa; yaralanan kişinin yakınları manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davalarında tazminat sorumlularından aşağıdaki zararlar talep edilebilir (BK md.54):

 • Manevi Tazminat: Yaralanan kişinin bizzat kendisinin manevi tazminat isteyebilir. Yaralanan kişinin yakınları ise ancak ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybı söz konusu ise manevi tazminat isteyebilirler. Aksi takdirde, yaralının yakınları manevi tazminat talep edemezler.
 • Tedavi, sağlık ve hastane masrafları
 • Kazanç kaybı
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar
 • Sürekli iş göremezlik tazminatı
 • Geçici iş göremezlik tazminatı
 • Aracın uğradığı maddi zarar

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Trafik kazalarında ölüm halinde ölenin yakınları, yaralanmalarda ise yaralanan kişiler manevi tazminat talep edebilirler. Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası manevi tazminatın amacı zarara uğrayanda bir huzur duygusu yaratmaktır. Manevi tazminat, davacı için zenginleşme aracı olamaz. Mahkeme manevi tazminat ile ilgili hüküm kurarken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesini amaçlamalıdır.

Mahkeme Manevi Tazminatı belirlerken şu hususları dikkate alır;

 • Tarafların sosyal ve ekonomik durumu
 • Olayın meydan geliş şekli
 • Tarafların kusur durumu

Uygulamada, mahkemelerce manevi tazminat miktarı tespit edilirken daha çok davacının mağdur edildiği görülmektedir. Yerel mahkemelerin trafik kazaları nedeniyle manevi tazminat davalarında güncel emsal Yargıtay kararları ışığında karar vermesi gerekir.

Araçtaki Zarardan Kaynaklı Maddi Tazminat Talepleri

Trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen her türlü zararın ilgililerden tazminine yönelik talepler bu kapsamda değerlendirilir. Bu kapsamında;

 • Araç değer kaybı
 • Araç hasar bedeli
 • Araç hasar bedeli farkı
 • Araç tamamen pert olmuşsa araç değeri talep edilebilir

Hasar Bedeli; kazalı araçta oluşan teknik nitelikteki zararın giderilmesi ile onarım giderlerine ilişkin bedeldir. Bu anlamda, aracın kullanıma hazır eski haline giderilmesi için yapılan tamir ve parça değişimi giderlerini kapsamaktadır.

Araçta onarımın mümkün olması durumunda hasara uğrayan parçanın eşdeğer parça ile değiştirilmesi, eşdeğer parçanın mevcut olmaması halinde ise yenisi (orijinali) ile değiştirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, uygulamada özellikle Trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçaların “eşdeğer” veya “orijinal” parça yerine, mevzuata aykırı olarak aynı kalitede olmayan “yan sanayi” olarak tabir edilen parçalarla değiştirilebildiği görülmektedir. Bu durumda sigorta şirketinden “hasar farkı bedeli” talep edilebileceği gibi “uygun parçanın takılması” da talep edilebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortalıların ve sigorta şirketlerinin yasal haklarının korunması amacıyla oluşturulan ve uzlaşmazlıkları çözüme bağlayan son derece etkili bir hakem heyetidir. Heyette bulunan tüm üyeler, farklı bir uzmanlığa sahip kişiler arasından seçilir ve böylece heyetin ortadaki anlaşmazlığa her açıdan objektif bir şekilde yaklaşabilmesi sağlanır. Tahkim komisyonu üyeleri, yapılan başvuruyla birlikte ibraz edilen evrakları detaylı bir şekilde analiz eder ve kendi perspektiflerinden yorumlar. Yapılan tahkim başvuruları, en kısa sürede denetlenir ve heyet kararı, taraflara iletilir.


Hemen İletişime Geçin !

Benzer Makaleler

Yorum bırakın


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

İnternet Sitemizdeki Bilgileri Kullanarak Satış Platformlarında Satış Yapan Kişilere Kesinlikle İtibar Etmeyiniz...Daha Fazla Bilgi Al
+ +